کتاب «رازشب يلدا» قصه عشق را روايت می‏‌کند. قصه‏‌ای با پستی و بلندی‏‌های زندگی آدم‏‌های هميشگی که اتفاقاتِ غيرمعمول، سرنوشت‏‌شان را به گونه‏‌ای ديگر رقم می‏‌زند. درست مثل همان دوگانگی‏‌های زندگی: از خوب و بد گرفته تا عشق و نفرت، از رسيدن و جدايی تا هر آنچه زندگی را شکل می‏‌دهد.

«الهه عشق» با داستانی لطيف و دلايلی برای دنبال كردن، خواننده را با خود همراه می‏كند و با نگاهی ديگر، زاويه‏ای تازه از زندگی را می‏نماياند. و اعتقاد داريم نگاه‏های مختلف به زوايای زندگی يعنی تجربه، يعنی درك بهتر زندگی برای زندگی بهتر. شايد اگر گزافه نباشد تمامی ما نيازمند حس اين تجربه‏ها هستيم.