افرادی که در کنارمان هستند و از فرطِ بودن، دیده نمی‏‌شوند را ببینیم!... همان عاشقانی که عشق را وظیفه جدایی‏‌ناپذیرِ وجودشان می‏‌دانیم و ارزش آن را فراموش کرده‏‌ایم. قصه‏‌ای که بر حسب اتفاق می‏‌تواند تلنگری باشد برای همه ما که به عادت و ندیدن رسیده‏‌ایم. حتی برای آنانی که در ابتدای راهِ زندگی مشترک هستند و هنوز حال و هوای پیش از ازدواج و روابط قبلی‏‌شان را در سر دارند. سوژه کتاب جالب است و اثرگذار و خواننده خوب ما را راضی خواهد کرد.