کتاب «مادرم؛ ایران» با اینکه کوچک و کم برگ است ولی هم معنا و هم حسی بزرگ را در خود دارد و این اختصار را از برتری‏‌هایش است. خواندن چند شعر و رسیدن به احساسی خوشایند از ایرانی بودن، همراه با گذری کوتاه بر مردمان و پیشگامانِ این دیار، خاصیتِ این کوتاهی است. این که یک شاعر بتواند در سطرهایی محدود به حس و مقصودی بزرگ برسد یعنی موفقیت در شعر گفتن، یعنی رسیدن به همان اوجی که آرزوی هر کس در هر کارِ فرهنگی و به ویژه سرودنِ شعر است.