کتاب حاضر، قبل از اینکه رمانی زیبا باشد، دارای پیام‌های انسانی است و به‌همین دلیل و بدون تردید در طول داستان و نیز در پایان آن، خواننده را به اندیشه فرو می‌برد. اندیشه‌ای که ارزشمند است و هرکس بنابر آنچه قدرت درک انسانی نامیده می‌شود و به فراخور حال خویش استنباطی اثرگذار از آن خواهد داشت.