به راستی نوشته‌های «پازل» گونه او که پایانی شگفت‌آور دارد، به دلایل مختلف خواننده را به اشتیاق و دلهره به دنبال خود خواهد کشید و به راستی مدیر هفته‌نامه «تایمز»، پس از معرفی کتاب حاضر به عنوان «کتاب منتخب فصل» توسط خوانندگان، چه تعبیر زیبایی در مورد این نویسنده بکار می‌برد: «خوشوقتم که با کمال مسرت اعلام نمایم کتاب منتخب این دوره متعلق به نویسنده چیره دستی است که می‌توان او را «پدر دلهره‌ها» نامید.»