نمی‏‌دانیم در معرفی کتاب «رویای من» آیا می‏‌توان گروه یا رده خاصی را به عنوان مخاطب آن معرفی کرد یا لازم است طیف خوانندگان را گسترده‏‌تر کرد و به همه توصیه‏‌اش نمود. شاید مهم‏ترین تأثیری که خواننده پس از پایان کتاب می‏‌گیرد توجه به عملکرد نیروی اراده و قدرتِ خواستنِ ما آدم‏‌هاست. نویسنده بارها و بارها بر این نکته تاکید می‏‌ورزد و به مخاطب خود یادآوری می‏‌کند که عامل اصلیِ رسیدن به خواستن‏‌ها، اراده‏‌ای است که از عشق و ایمان سرچشمه می‏‌گیرد. تردید نداریم علی‌رغم آن که انوشه انصاری را از نزدیک نمی‏‌شناسیم ولی به عنوان کسی که چندین دلیل برای مطرح شدن دارد، حتما در عشق ورزیدن، عاشق خوبی است و در اعتقاد و ایمان، بدون تردید بر باورهایش (هر چه باشد) استوار است. این خصیصه کسی است که خود را باور کرده و اصل خود را فراموش نکرده است. او هنوز هم از جدال برسر موضوعی مانند پرچم کشورش استقبال می‏‌کند و با این کار به تمامی مردمان این دیار می‏‌گوید که: سرزمینم و مردمانش را فراموش نکرده‏‌ام.