شاید در میان آنان که می‏‌شناسیم کسی که به جای غصه خوردن تکانی به خود می‏‌دهد و تصمیم به تغییر می‏‌گیرد، زیاد نباشند ولی هر که این کار را کرد برنده زندگی است. کسی که انتخاب می‏‌کند و برای خواسته خود قدم برمی‏‌دارد. قصه امروز ما روایت انتخاب‏‌هاست: قصه شرایط زندگی و تبعیض و دوگانگی در آن. داستانِ تصمیم برای تغییر و ساختن فردایی که به غیر از امروز باشد. در این حال است که می‏‌توان ایستاد و از آنچه انتخاب کرده‏‌ایم دفاع کرد.