قصه امروز ما سرگذشت کسانی است که شاید فقط شنیده‌ایم ولی در گوشه و کنار همین شهر وجود دارند و زندگی می‌کنند. آنان که در شرایط سخت زندگی نمی‌خواهند گذر عمر به حسرت‌های گذشته وادارشان کند. امروز تصمیم می‌گیرند بخواهند و برای آن خواستتن می‌جنگند. شاید هم در کنار خواستن، اقبال بلندی داشته‌اند که یک حادثه، یک اتفاق و یا حتی حضور یک نفر می‌تواند از آینده‌ی محتوم و اسفبار دورشان سازد.